Κίνδυνος για τον Απόλλωνα Πόντου – Συζητείται σήμερα η λύση της ΠΑΕ!

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο Απόλλων Πόντου, καθώς σήμερα συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η λύση της ΠΑΕ.

Η ομάδα της SL2 δεν έχει νόμιμη διοίκηση για παραπάνω από έξι μήνες και το ΓΕ.ΜΗ. έχει καταθέσει αίτηση για τη λύση της ΠΑΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του FL News, στις 4 Αυγούστου ο Απόλλων Πόντου ενημερώθηκε από το ΓΕΜΗ ότι «από τον έλεγχο των στοιχείων και πράξεων που έχουν καταχωριστεί προκύπτει ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» με διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΠΑΕ και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 142218560000 δεν έχει εκπληρώσει την κάτωθι υποχρέωσή της: παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία παρήλθε στις 4 Αυγούστου 2023.

Οι δέκα εργάσιμες ημέρες παρήλθαν χωρίς η ΠΑΕ να προβεί στις αναγκαίες καταχωρήσεις, ούτε απευθύνθηκε με αίτηση στο ΥΓΕΜΗ προκειμένου να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή καταχώρισης. Αυτό εν τέλει συνέβη από 19/08/2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3740043 και για όσο διάστημα δεν εκπληρώνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις.

Όπως αναφέρει η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χριστίνα Δερμεντζόγλου: «Στις 8/9/2023 καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3754295 η από 17/07/2023 με ΓΑΚ 15843/21.07.2023 και ΕΑΚ 13498/21.07.2023 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) με την οποία ζητείται η λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, τον διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 143318560000.

Ως χρόνος συζήτησης της ως άνω αίτησης ορίζεται η 7η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.22).