ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Προσλαμβάνει παιδαγωγούς και μάγειρες ο Δήμος Βέροιας

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31 Αυγούστου 2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Ειδικότητες

ΤΕ Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας - 4 θέσεις

ΔΕ Προσωπικού εστίασης / Μαγείρων - 1 θέση 

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ , ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

- Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», Θ. Ζωγιοπούλου 5, Τ.Κ. 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα υπόψη κ. Μπούχτση Μαρίνου και Κούτσουρα Νίκης (τηλ. επικοινωνίας: 23310 22178 εσωτ.11 και 23310 22178 εσωτ.12).

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ